Tietoa projektista

EU:n jäsenvaltioissa on kaksi jatkuvaa ja meneillään olevaa väestörakenteen muutosta;
Eurooppa ikääntyy ja yhä kasvavassa määrin taloudet ovat riippuvaisia maahanmuutosta vastaamaan nykyisiä ja tulevia työvoiman tarpeita.

Vaikka ikääntyneiden määrä vaihtelee maittain sodanjälkeiset suuret ikäluokat, merkittävä elinajanodotteen kasvu ja laskeva syntyvyys varmistavat sen, että ikääntyminen EU:n väestössä jatkuu voimakkaana ja eläköityneiden suhde työvoimaan kaksinkertaistuu neljästä työntekijästä/eläkeläinen kahteen työntekijään/eläkeläinen vuoteen 2050 mennessä Euroopassa.

1900-luvun viimeisellä puoliskolla kaikki läntisen Euroopan maat tulivat maahanmuuttomaiksi ja maahanmuutto on edelleen tärkeä piirre kaikissa Euroopan maissa.

Maahanmuutosta on tullut Euroopassa normaali osa elämää.

Jäsenvaltioiden haasteena on maahanmuuttajien integroitumisen tehostaminen isäntämaan yhteiskuntaan ja talouteen sekä EU:n ulkopuolisten maiden työvoiman houkuttelemisen täytyy kulkea käsi kädessä sosiaalisen yhtenäisyyden ja yhdenvertaise kohtelun varmistavien toimien kanssa.

BRAMIR-projektikonsortio koostuu yhdeksästä partnerista kahdeksasta eri jäsenvaltiosta.

Projektia johtaa Jugendförderverein Parchim/Lübz e.V. Saksasta, jota tukevat CARDET Kyprokselta, Meath Community Rural and Social Development Partnership Irlannista, E-Seniors: Initiation Des Seniors Aux NTIC Association Ranskasta, Oxfam Italia Intercultura Società Cooperativa Sociale di tipo A Onlus Italiasta, Universitatea Din Pitesti Romaniasta, Future In Perspective Irlannista, Innoventum Oy Suomesta ja E.N.T.E.R. GmbH Itävallasta.

BRAMIR-projekti kehittää ja toteuttaa monikerroksisia oppimispuitteita pian eläköityville ja juuri eläkkeelle siirtyneille
senioreille, jotta voitaisiin mahdollistaa senioreiden vapaaehtoistoiminta maahanmuuttajien kansalais- ja sosiaalisten taitojen kehittymisen tukena olemassa olevissa ja kasvavissa maahanmuuttajayhteisöissä

Hankkeen avulla pyritään saavuttamaan molemminpuolisia hyötyjä mahdollistamalla seniorien aktiivinen toimiminen yhteiskunnassa ja samaan aikaan puuttua kasvaviin maahanmuuttajaväestön integroitumisen ongelmiin.

Toimettomuuden tie ikääntyville työntekijöille on usein yksisuuntainen.

Tutkimus osoittaa, että eläköityneiden ja pian eläköityvien aktiivinen osallistuminen vaikuttaa positiivisesti heidän itsetuntoonsa, henkiseen ja fyysiseen terveyteen ja hyvinvointiin, se ehkäisee syrjäytymistä ja tarjoaa tunnustusta heidän merkityksestään yhteiskunnalle.

Tietoyhteiskunnassa, jossa tieto on arvostettu hyödyke, tiedon katoamisella nykyisten eläkeläisten ja pian eläköityvien myötä tulee olemaan merkittävä vaikutus.
Tutkimus korostaa myös useita keskeisiä maahanmuuttajien uusissa isäntämaissa kohtaamia haasteita, joiden käsittelyssä hallitusvetoiset hankkeet eivät ole tähän mennessä onnistuneet.

On havaittavissa merkittäviä puutteita tiedoissa, sillä maahanmuuttajat kokevat, että heiltä puuttuu tietoa heille uusista sosiaalisista ja yhteiskunnallisista järjestelmistä sekä puutteita verkostoitumisessa, sillä vaikka maahanmuuttajajärjestöt yrittävät rakentaa ja vakiinnuttaa maahanmuuttajayhteisöjen keskinäistä verkostoitumista, liian vähän tehdään vielä näiden ryhmien verkostoitumisen lisäämiseksi muiden ryhmien kanssa. Vaikka maahanmuuttajien kansalaisryhmät luovat sosiaalista pääomaa liittämällä ihmisiä yhteen omissa yhteisöissään, ne eivät luo siltoja ympäröivään yhteiskuntaan tai toisiin maahanmuuttajayhteisöihin.

BRAMIR uskoo, että etnisyyteen tai lähtömaahan perustuva jaottelu maahanmuuttajien tarpeiden määrittelyssä ei enää ole sopiva lähestymistapa. Sen sijaan BRAMIR-projekti kehittää innovatiivisen menetelmän, joka perustuu analyysiin sinus milieu®-ryhmistä maahanmuuttajayhteisöissä.

Tämä psykografinen profilointityökalu tunnistaa keskeisiä muuttujia maahanmuuttajayhteisöissä ottaen huomioon esimerkiksi koulutuksen, sosiaaliset ja kulttuuriset arvot, asenteet, intressit ja elämäntavat ja antaa tietoa sopivien oppimisresurssien kehittämiseen keskeisistä kansalais- ja sosiaalisten taitojen hankkimisesta.